Les årets program Les årets program Følg vår blog

Kystsogevekene vert i perioden 12. august til 17. september.

Kystsogevekene har i januar 2017 fått ny dagleg leiar, Kjell Magnus Økland

Han kan kontaktast på 95 04 67 39 / kystsogevekene@hfk.no

Viktige datoar våren 2017 kring Kystsogevekene:

1. mai: frist for materiell til programheftet
Til programheftet trengst info om tittel, stad, dato, evt. klokkeslett, gjerne arrangør, gjerne hovudtrekk av programmet, evt nettside for arrangementet. Dess meir Kystsogevekene får av info, dess meir kan det informerast om arrangementet i sosiale media, til presse og på kystsogevekene.no.

1. juni: søknadsfrist for søknader om støtte/tilskot
Send søknaden til kystsogevekene@hfk.no. Hugs kontonr.

Tilskot frå Stiftinga Kystsogevekene skal vere med å auka kvaliteten på arrangementet og kan vera noko som gjev arrangementet eit ekstra løft. Støtte frå Stiftinga Kystsogevekene skal vera ei hjelp for å gje arrangørar høve til å gjera noko de elles ikkje ville hatt høve til. Det er ein føresetnad at logoen til Stiftinga Kystsogevekene vert brukt i marknadsføringa.

Døme på utgifter som ein kan søke tilskot til:
• Produksjon av materiale nytta i utstillingar som er laga i samband med arrangement.
• Leige av veteranbåt, –buss eller anna i samband med arrangement.
• I samband med produksjon av eige underhaldningsstoff, til noter, kostymer og anna i samband med revy/teater
• Honorar for hyre av artistar eller anna til arrangement.
• Leige av instruktør/omvisar/foredragshaldar.
• Med meir. Ta kontakt med dagleg leiar for å drøfte dersom noko er uklart.

Tildelinga skjer på styremøtet i juni. Svar og utbetaling skjer så snart som råd etter dette.

Kystsogevekene tek til 12. august og varer til og med 17. september 2017.

Har du spørsmål?
Kontakt dagleg leiar Kjell Magnus Økland på 95 04 67 39 eller kystsogevekene@hfk.no

Så var også Kystsogevekene 2016 historie!

Tusen takk til alle arrangørane i dei 22 kommunane og tusen takk til publikum som deltok på arrangementa! 

Her kan du sjå oversikt over alle arrangementa som har vore

Logon